دوشنبه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۹

اقدامات تحول آفرین در سازمان تعاون روستایی و مقابله جویی‌ها (قسمت دوم و سوم)

 

 

به زبان ساده هیچ بررسی مطلقی نداریم و همواره اگر بخواهیم قضاوتی درست و عادلانه داشته باشیم باید "آنچه رخ دادهرا نسبت به "آنچه که بود" است قیاس کنیم و البته این نوع بررسی به معنی آنچه که بوده و آنچه باید باشد "وضع مطلوب" و "ایده آل"، نیست اصولا در این زمانه عسرت ساز و کاری کامل بی عیب وجود ندارد در این درهم ریختگی اقتصادی و نارسایی های کلی اجتماعی نمی توانیم یک جامعه ایده آل یا یک نهاد کامل بی عیب پیدا کنیم. در مورد سازمان مرکزی تعاون روستایی هم بحث ما بررسی تطبیقی پیشرفت ها و پسرفت ها نسبت به چند سال گذشته است. یعنی آنچه که قبلا بوده و آنچه هم اکنون هست!

 

 

 

کشاورزی آینده جهان (کاج)،در قسمت نخست بحث اقدامات تحول آفرین در سازمان مرکزی تعاون روستایی و مقابله جویی ها و مخالفت ها بحثی تاریخی سیاسی را به میان آوردیم و بر این مفهوم تاکید کردیم که نوسازی و تحول در تمامی عرصه های کلان و خرد سیاسی در دولت ها و تمامی نهادها و موسسات همواره با مقابله ها و مخالفت هایی مواجه بوده است و راهی ساده، هموار و بدون چالش نبوده و نیست و برای مصداق این بحث به تحولات دو سال اخیر سازمان مرکزی تعاون روستایی پرداختیم با اینکه ما به انتهای بحث نرسیده بودیم دوستان بسیاری آن را بحثی جامع و مطرح و منطبق با وضع موجود دانسته و البته عده ای هم بحث را یک سویه و به دور از واقعیت ارزیابی کردند گرچه به رغم چنین موضع گیری و خواهش ما از مخالفان که ضمن بیان دلایل خود اگر تحلیل یاارزیابی دیگری به جز آنچه که ما گفته ایم دارند دریغ نفرمایند تاکنون پاسخی نداده اند با این وجود فراتر از بحث مطرح شده با قاطعیت می توان گفت تقریبا هیچ نهاد موسسه سازمان یا دولتی وجود نداشته یا ندارد که ایراد، اشکال یا نارسایی حتی تخلف و اشتباه تاریخی و مهم نداشته باشد اگر اینگونه بود اولین حکمرانی ها در یک مسیر تکامل یابند همچنان بر جای خود باقی می ماندند و از یک نسل به نسل دیگر قدرت یا اداره امور را واگذار می کردند یعنی اصولا تاریخی به معنی نبرد قدرت و جا به جایی به وجود نمی آمد کسی نمی رفت و کسی نمی آمد همگان موافق وضع موجود و تغییر طبیعی و بطئی در مولفه های قدرت یا مدیریت بودند در عین حال باید به دوستان مخالف بحث تحول و تغییر در سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت در بررسی و ارزیابی هر عملکردی دو وجه غالب و مغلوب داریم به عبارت دیگر باید وجه غالب عملکرد مثبت و منفی هر نهاد را در بستر مصالح کلان تر مورد مداقه قرار داد یعنی سمت گیری این یا آن نهاد یا سازمان و شرکت و موسسه که مسئولیت حاکمیتی دارد و الزاما باید پاسخگو باشد. در یک دوره زمانی مشخص در وجه غالب مثبت بوده است یا منفی رو به جلو بوده یا عقب گرد کرده است؟! و به زبان ساده هیچ بررسی مطلقی نداریم و همواره اگر بخواهیم قضاوتی درست و عادلانه داشته باشیم باید "آنچه رخ داده" را نسبت به "آنچه که بود" است قیاس کنیم و البته این نوع بررسی به معنی آنچه که بوده و آنچه باید باشد "وضع مطلوب" و "ایده آل"، نیست اصولا در این زمانه عسرت ساز و کاری کامل بی عیب وجود ندارد در این درهم ریختگی اقتصادی و نارسایی های کلی اجتماعی نمی توانیم یک جامعه ایده آل یا یک نهاد کامل بی عیب پیدا کنیم. در مورد سازمان مرکزی تعاون روستایی هم بحث ما بررسی تطبیقی پیشرفت ها و پسرفت ها نسبت به چند سال گذشته است. یعنی آنچه که قبلا بوده و آنچه هم اکنون هست!

چند اقدام تحول ساز دفتر توسعه تعاونی ها و توانمندسازی طی دو سال اخیر

با این مقدمه طولانی همان طوری که گفته بودیم به بحث آموزش و پیشرفت های اخیر در این سازمان می پردازیم و به 14 اقدام تحول ساز در عرصه توسعه و توانمندسازی تعاونی های اشاره می کنیم. زیر ساخت های ماندگاری که تازگی دارند و می توانند در فرآیند نهایی در افزایش بهره وری عملکردها اثرگذار باشند.

تصویب طرح تشکیل اتحادیه نظارت و هماهنگی استان ها

دفتر توسعه آموزش و ترویج تعاونی ها و تشکل ها که وظیفه آموزش تمامی بخش های سازمان را برعهده دارد در اولین گام طرح تشکیل اتحادیه نظارت و هماهنگی استان ها را در 84 ماده و 54 تبصره تدوین و به تصویب هیات مدیره سازمان رسانید و جهت اجرا به استان ها ابلاغ کرد. این یکی از دستاوردهای طی دو سال اخیر است. موضوع محوری و کلید که پیش از از این سازمان مرکزی قادر نبود با فکری نو و نگرشی تحول ساز به این بخش از تشکیلات سازمان نزدیک شود در صورتی که سازمان طبق این مصوبه و ابلاغ آن برای موضوع کاربرد و ایجاد انسجام و هماهنگی برای جذب 3 درصد آموزش، نیاز سنجی، برنامه ریزی اجرایی و نظارت و ارزیابی بهینه فرایند آموزش شبکه تعاونی های کشور، دستورالعمل اجرایی جدید تهیه و بعد از تصویب هیات مدیره به استان ها ابلاغ کرد، کسانی که تجربه مدیریت اداری دارند بخوبی می داند جا انداختن چنین مصوبه هایی در سطح گسترده شبکه های تعاونی در سطحی ملی تا چه حدی نوآوری است و موجب دگرگونی می شود.

77040 نفر روز آموزش در بازمهندسی فرایند آموزش های جدید

مصوبه "طرح تشکیل اتحادیه نظارت و هماهنگی استان ها" موجب شد در طول دو سال گذشته با باز مهندسی و به سازی فرایندهای فوق، محتوا و سرفصل های دوره های آموزشی شبکه با رویکرد توسعه و تعمیق فعالیت های اقتصادی، بازرگانی، کارآفرینی ارائه و با پیگیری اجرایی 77040روز نفر روز آموزش برای شبکه تعاونی برگزار گردید، قابل ذکر است جهت بهره گیری از پتانسیل کلیه دستگاه های مرتبط برای توسعه این وظیفه مهم، تفاهم نامه های همکاری مشترک با سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و سازمان فنی حرفه ای کشور در این زمینه منعقد و به کار گرفته شد.

تغییر و تحول در فرایند و روش آموزش کارکنان سازمان

آنان که فقط تغییر و تحول را در حوزه جهت گیری های سیاسی و جناحی و موقعیت قبلی و کنونی خود می بینند ناگزیر نمی خواهند یا نمی توانند به این موضوع توجه کنند که آموزش و مجهز کردن کارکنان به روش های نوین و ابزارهای مدرن دیجیتالی و استفاده از آن ها در عرصه فعالیت های روزمره تا چه حد در ارتقاء بهره وری و ایجاد زمینه های تحول تاثیرگذار است وقتی در ارتقاء نرم افزار سیترا ورژن 6 به 8 برای کارایی بیشتر توسط دبیر کمیته کنترل و نظارت (که به تازگی سازمان دهی شده است) سخن گفته می شود فقط آگاهان به ساختارهای اداری می دانند این تغییر و اجرایی کردن آن تا چه حد بسترهای تحول را در یک سازمان کهن با سابقه 50 ساله فراهم می سازد. در کنار چنین فعالیت هایی و براساس یک گزارش درونی در عرصه دستاوردهای آموزشی می توان اشار کرد.موضوع آموزش و توانمندسازی کارکنان سازمان گذشته از این که موجب ارتقاء و کارایی و اثربخشی (بهره وری) نیروی انسانی و توسعه سرمایه فکری سازمان می گردد براساس بند 2 ماده 9 بخش هفتم و همچنین در اجرای ماده 3 آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری (اجبار برای آموزش حداقل سرانه آموزش 60 ساعت و سرانه 40 ساعت آموزش کارکنان) یک فعالیت ایجابی و موظف محسوب می شود. لذا در جهت توسعه فرایندها و روس ها اقدامات ذیل به سرانجام رسیده که منجر به توسعه فرایندها و اقداماتی می شود که به آن ها اشاره خواهیم کرد.

عدالت آموزشی و ارتقاء آموزش ها در سطح استانی و ملی

با این نگرش تحول ساز که آموزش نقش تعیین کننده در بهره وری دارد براساس یک گزارش درونی و با توجه به این که در طول فعالیت سازمان در حوزه آموزش کارکنان همواره برنامه ریزی و آموزش کارکنان به صورت صرفا متمرکز و از طریق اجرای ستادی انجام می پذیرفت و این کار زمینه پوشش حداقلی آموزش را برای اکثر کارشناسان و کارکنان شهرستانی و استانی فراهم می ساخت، در این زمینه برای رفع این مشکل ایجاد زمینه عدالت آموزشی و وسیع سازی آموزش طی جلسات و مذاکره و در نهایت تفاهم با دفتر آموزش کارکنان وزارت جهاد کشاورزی مقرر شد تا برای اولین بار در طول فعالیت سازمان، نیازسنجی آموزش سازمان در دو سطح ملی و استانی انجام شود و همکاران تعاون روستایی سراسر کشور این اجازه را داشته باشند که در دوره های آموزشی که در سطح کلیه مراکز آموزشی شهرستان ها و استان های کشور توسط دفتر آموزش کارکنان وزارت متبوع، برنامه زیری می کنند شرکت نمایند.

در قسمت چهارم این گزارش که با هدف ترویج شیوه های تحول در درون سازمان های دولتی به عنوان یک الگو ارائه می شود به بحث های دیگری در عرصه آموزش خواهیم پرداخت.

کشاورزی آینده جهان (کاج) 27/2/99

SarmayehGozariKousar

Mahan00

Dizbad00

SharifAbad00

Eshragh00

Khorak-Dam-Pars00

Abzi-Exir00

SanayeKeshavarzi00

KHavarDasht00

Dena00

Panbeh-Khorasan00

SHimiDarouKousar00

Azmayeshgah-Kowsar00

VIV MEA GIF Banner EN 500x700px 01

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت